Outplacement versus tewerkstellingscel

Definitie: Samenwerkingsverband waarbij de verschillende betrokken partijen hun krachten bundelen om de doelstelling van wedertewerkstelling te bereiken. De werkgever kan de keuze maken een bedrijfseigen (ad hoc) tewerkstellingscel op te richten of zich aan te sluiten bij een Permanente Tewerkstellingscel in de regio. In Vlaanderen is de VDAB de regisseur van de tewerkstellingscellen.

Alle werknemers die het slachtoffer worden van een collectief ontslag zijn verplicht zich in te schrijven in een tewerkstellingscel.

Wat zijn de taken van de tewerkstellingscel?

 • Begeleiding van de ontslagen werknemers naar een duurzame tewerkstelling;
 • Waken over de uitvoering van de begeleidingsacties in het kader van het sociaal plan;
 • Zorgen dat de werknemers ingeschreven worden in de tewerkstellingscel en bij de VDAB:
  • Inschrijving in de tewerkstellingscel is verplicht voor mensen jonger dan 58 jaar of zij die geen 38 jaar beroepsverleden kunnen bewijzen.
 • Elke ingeschreven werknemer een outplacementaanbod doen:
  • Iedereen is verplicht het aanbod te aanvaarden en volledig te volgen tenzij er een arbeidsongeschiktheid van meer dan 66% bewezen kan worden.

Acties die ondernomen worden in een tewerkstellingscel:

 • Infosessies
 • Inschrijving in de tewerkstellingscel & als werkzoekende bij de VDAB
 • Outplacementbegeleiding
 • Info i.v.m. opleidingen
 • Arbeidsmarktinfo
 • Individueel gesprek bij de instap in een tewerkstellingscel en na afloop outplacement indien geen tewerkstelling
 • Infrastructuur ter beschikking stellen
 • Rechten en plichten van de werkzoekende

De stuurgroep

 • Opvolging en kwaliteitsbewaking van de outplacementbegeleiding
 • Opleidingsvragen bespreken
 • Actief meedenken naar oplossingen voor problemen i.k.v. concrete situaties / begeleidingen.

Duur

De Tewerkstellingscel is verplicht aan elke ingeschrevene outplacement aan te bieden:

 • Voor 45 + moet er minimum 60 uur worden voorzien op een periode van 6 maanden
 • Voor – 45 moet er minimum 30 uur worden voorzien op een periode van 3 maanden

Inschakelingsvergoeding

Gedurende de participatie hebben de werknemers recht op een ‘inschakelingsvergoeding’ betaald door de werkgever. De inschakelingsvergoeding:

 • Is gelijk aan het lopend loon + de voordelen
 • Vervangt geheel of gedeeltelijk de verbrekingsvergoeding (6 maand voor 45 + en 3 voor – 45)

Deze vergoeding blijft verschuldigd, ook in geval van werkhervatting bij een nieuwe werkgever.

Sancties: Indien de werknemer zich te laat inschrijft of niet actief participeert dan riskeert deze een sanctie in de werkloosheidsuitkering of een verlaging in de inschakelingsvergoeding.

De kwaliteitscriteria zoals voorzien in CAO 82 bis zijn hier ook voorzien.